YENİPORTAKAL ÇİÇEĞİ SİTESİ B-18, A-15, B-17 BLOKLARI

KAPICILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞVEREN: Ankara İli Eryaman Mahallesi Dil Devrimi Caddesi Yeni Portakal Çiçeği Sitesi  B-18, A-15, B-17 Blokları Kat Malikleri Kurulunun yetki verdiği yönetim kurulu Başkan Fahrettin SÜRÜCÜ, Başkan Yardımcısı Barış Volkan AYAZOĞLU, Muhasip Sıtkı GÜRCÜOĞLU

İŞ YERİ: Eryamanevleri Eryaman Mahallesi Dil Devrimi Caddesi, 285. Sokak Yeni Portakal Çiçeği Sitesi B-18, A-15, B-17 Blok Etimesgut / ANKARA

İŞ YERİ ADRESİ: Eryamanevleri Eryaman Mahallesi Dil Devrimi Caddesi, 285. Sokak Yeni Portakal Çiçeği Sitesi B-18, A-15, B-17 Blokları

KAPICI         

Adı ve Soyadı: Mehmet KIRBIYIK

Vatandaşlık Numarası: 27418445308

Doğum tarihi ve Yeri: 15.06.1970/ Çerkeş/Çankırı

İKAMET ADRESİ: Yeni Portakal Çiçeği Sitesi B-17 Blok No: 40. Apartman Görevli dairesi

YAPILACAK İŞ: Kapıcı; 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu ve Konut Kapıcıları yönetmeliğinde belirtilen işler ve görevleri yapar. Ayrıca kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin, müştemilatının temizliğini yapmak, ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak, çöpleri toplamak, kış aylarında kaloriferi yakmak, su, ısıtma, asansör, elektrik panoları v.b.sistemlerin periyodik kontrolleri, temizliği ile bahçenin bakım ve sulama işlerini ve apartman yönetim kurulunun kanunlar çerçevesinde kendisinden istediklerini yapmakla görevlidir.

DENEME SÜRESİ: Sözleşme tarihinden itibaren 3 ay

İŞE BAŞLAMA TARİHİ: 01.06.2019

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: Bir (1) yıl

ÜCRET: Kapıcı ücreti aylık2.366,00 TL olarak ödenir.Yapılacak zam miktarı 2020 yılı apartman görevlilerinin aldığı taban maaşının yıllık asgari ücretine gelen zam miktarı kadardır.

ÜCRET ÖDEME ZAMANI: Çalışılanın maaşı, ayın son iş günü ödenir.

KAPICI KONUTU: Kapıcı; kapıcı dairesinde kira ödemeden oturacaktır.

KAPICI KONUTUNUN ELEKTRİK-SU-ISINMA-DOĞALGAZGİDERİ: Isınmada merkezi sistemden ücretsiz olarak yararlanır. Fırın, Ocak, şofben de kullandığı doğalgaz bedeli kendisine aittir. Kullandığı Elektrik ve Suyun bedeli aylık 150.00 TL’ye kadar yönetime aittir.

ÇALIŞMA SAATLERİ: Günde 7,5 saat, haftada 45 saat çalışılacaktır.

a)Kapıcı, iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde görev mahallini tamamen terk etmeyecek şekilde serbesttir.

b)Zorunlu izin ihtiyacı halinde, siteyi terk etmek zorunda kalırsa, terk etmeden önce mutlak surette yönetimden izin alır.

c)Kapıcı, ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir. Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez.

Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici; yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

HAFTA TATİLİ: Kapıcı Pazar günlerinde bir gün izin kullanır.

BAYRAM TATİLİ: Ramazan Bayramı: Arife günü saat 13:00 te başlar, 3,5 gündür.

                            Kurban Bayramı: Arife günü saat 13:00 te başlar 4,5 gündür.

Not: Kapıcı, bayram ve Pazar günleri çalıştırılır ise karşılığında çalıştığı gün kadar izin verilir veya fazla mesai ücreti ödenir. Fazla Çalışma ücreti Hafta içi ve hafta tatilinde yevmiyenin 1.5 katı, dini ve milli bayramlarda yevmiyenin 2 katı olarak hesap edilir. Fazla mesai farkı makbuz karşılığı verilir.

YILLIK İZİN:Kapıcı 4857 sayılı iş kanununda belirtildiği üzere bir (1) yılını doldurmadan izin kullanamaz. Bir (1) yılını doldurduğunda 12 gün izin hakkını elde eder. Mazeret ve ücretsiz izin kanunun öngördüğü şekilde kullanma hakkı vardır. Yöneticinin belirteceği tarihte yıllık ücretli izin kullanır. İhtiyaç halinde kullanılan saatlik izinler toplanarak yıllık izinden düşülür. Pazar günleri yıllık izin hesabında dâhil edilmez.

ÖZEL ŞARTLAR:

a) Kapıcı, iş kanununda belirtilen ücretli izin hakkını kazanana kadar raporlu veya mazeret izinli olduğu sürelerde kapıcılık hizmeti, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü kişiyle sürdürülecek, bu kişiye verilecek ücret kapıcının maaşından kesilecektir.

b) Kapıcılık ve kalorifercilik hizmetleri Apartman Yönetmeliği, Kapıcı Hizmet Yönetmeliği ve 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerince yönetici tarafından hazırlanan Apartman Görevlisi Görev Tanım Formu ve Çalışma Talimatı doğrultusunda yürütülür.

c) Kapıcıya bir kapıcı dairesi tahsis edilmiş olup, orada ikamet edecektir. Bu daire için kendisinden bir ücret alınmayacaktır. Kapıcı yönetimin belirlediği kurallar çerçevesinde bu daireyi kullanacaktır. Tazminat hesabında kullanılmak üzere kira bedeli, Yargıtay kararı gereği; Normal asgari ücretin Yüzde 25’i kadar hesap edilecektir.

d) Kapıcı bütün mesaisini bu sözleşme ve ekinde belirtilen Kapıcı Görev Tanım Formu ve Çalışma Talimatı doğrultusunda belirtilen işlere verecek, başka blok ve villalarda çalışmayacaktır.

e) Kapıcı işinden kaynaklanan imkân ve olanakları ve kat malikleri ile ilişkilerini ticari amaçlı kullanamaz ticari kar sağlayacak işler yapamaz. Sitede bulunan daireleri her ne amaçla olursa olsun ticari amaçlı kiralayamaz, alım-satım yapamaz, satıcıdan ve alıcıdan kesinlikle komisyon talep edemez.

f) Kapıcı sözleşmede ve Kapıcı Görev Tanım Formu ve Çalışma Talimatında belirtilen işler dışında kalan hizmetlerde rızası olmadan çalıştırılamaz.

g) Kapıcı, iş akdi gereği işini sadece kendisi yapacaktır. 3. Şahısları görevi olan işlerde kullanamaz.

ğ) 2020 Yılı Mali Genel Kurulunda kapıcının özlük hakları görüşülmek üzere gündem maddesi haline getirilecektir.

KAPICININ İŞ AKDİNİN SONA ERMESİ

a) Kapıcı izinsiz olarak görevini özel amaçlar için terk eder işlerini aksatır veya yavaşlatırsa, yönetmelikte sayılan hizmetleri görmede keyfi davranırsa bir defaya mahsus olmak üzere sözlü olarak uyarılır. Aynı halin devam ve ya tekerrürü halinde önce yazılı ihtar verilir. Üçüncü defa aynı durum tekerrür ettiği takdirde bir yevmiyesi kesilir. Yine de bu durum devam ederse kanuni olarak işlem yapılarak iş akdi fesh edilir.

b) İş akdinin feshinde 4857 sayılı iş kanunun geçerli maddeleri uygulanır. Her iki tarafta yazılı ihbar sürelerine riayet eder.

c) Kapıcının kendi isteği ile işten ayrılmayı talep etmesi durumunda işten ayrılmadan en az bir ay önce yönetimi haberdar etmesi zorunludur.

KAPICI DAİRESİNİN BOŞALTILMASI

     Kapıcı ikametine tahsis edilen kapıcı dairesini sözleşmesinin feshi veya sona ermesi ve yenilenmemesi halinde 30 gün içinde boşaltıp yöneticiye teslim eder.

     İşbu kapıcılık sözleşmesinde yer almayan hususlarda 4857 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

     01.07.2019 tarihinde yukarıdaki şartlarla tanzim edilen sözleşme ve ekinde bulunan Kapıcı Görev Tanımı ve Çalışma Talimatı taraflarca okundu ve iki nüsha olarak imzalandı.

İŞVEREN(Yönetici):

BAŞKAN                              BAŞKAN YARDIMCISI                          MUHASİP

Fahrettin SÜRÜCÜ             Barış Volkan AYAZAOĞLU           Sıtkı GÜRCÜOĞLU   

İŞCİ (Kapıcı):

Mehmet KIRBIYIK

Yönetim Bilgilerimiz

Fahrettin Sürücü : +90 505 492 78 00
Mail      : info@yeniportakalcicegi.com
Adres   : Eryaman Mahallesi 281 . Sokak Dildevrimi Caddesi No:36 06824 Etimesgut / ANKARA

Gerekli Telefonlar

Polis İmdat 155
Yangın İhbar 110
Orman Yangını İhbar 177
Alo Zabıta 153
Gaz Arıza 187
Cenaze Hizmetleri 188

 

İletişim Bilgilerimiz